Bulgarian Bible

Числа 6

Числа

Index

Глава 7

1

 

 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и свети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети, 

 


2

 

 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос; 

 


3

 

 и поставиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията. 

 


4

 

 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 

 


5

 

 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му. 

 


6

 

 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на лавитите; 

 


7

 

 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им; 

 


8

 

 и четирите коли и осемте вола даде на на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона. 

 


9

 

 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше до носят на рамена. 

 


10

 

 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара. 

 


11

 

 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден. 

 


12

 

 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе; 

 


13

 

 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос; 

 


14

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


15

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


16

 

 един козел в принос за грях; 

 


17

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син. 

 


18

 

 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе ; 

 


19

 

 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

 


20

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


21

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


22

 

 един козел в принос за грях; и един козел в принос за грях; 

 


23

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син. 

 


24

 

 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син. 

 


25

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

 


26

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


27

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


28

 

 един козел в принос за грях; 

 


29

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син. 

 


30

 

 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците. 

 


31

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

 


32

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


33

 

 един, юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


34

 

 един козел в принос за грях; 

 


35

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син. 

 


36

 

 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син. 

 


37

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос 

 


38

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


39

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


40

 

 един козел в принос за грях; 

 


41

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син. 

 


42

 

 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син. 

 


43

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

 


44

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


45

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


46

 

 един козел в принос за грях; 

 


47

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син. 

 


48

 

 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син. 

 


49

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

 


50

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


51

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


52

 

 един козел в принос за грях; 

 


53

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син. 

 


54

 

 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син. 

 


55

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

 


56

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


57

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


58

 

 един козел в принос за грях; 

 


59

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син. 

 


60

 

 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син. 

 


61

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

 


62

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


63

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


64

 

 един козел в принос за грях; 

 


65

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син. 

 


66

 

 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син. 

 


67

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

 


68

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


69

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


70

 

 един козел в принос за грях; 

 


71

 

 и за примирителна жертва две вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син. 

 


72

 

 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син. 

 


73

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

 


74

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


75

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


76

 

 един козел в принос за грях; 

 


77

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, Охрановият син. 

 


78

 

 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син. 

 


79

 

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли : един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

 


80

 

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

 


81

 

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

 


82

 

 един козел в принос за грях; 

 


83

 

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син. 

 


84

 

 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника; 

 


85

 

 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли , според сикъла на светилището; 

 


86

 

 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли , според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли ); 

 


87

 

 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях; 

 


88

 

 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан. 

 


89

 

 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога , тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му. 

 


Числа 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: