Bulgarian Bible

Марко 9

Марко

Index

Глава 10

1

 

 И стана оттам и дойде в юдейските предели, и местата отвъд Йордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше. 

 


1

 

 О И вкъщи учениците пак Го попитаха за това. 

 


2

 

 И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си? 

 


3

 

 В отговор Той им каза: Какво ви е заповядал Моисей? 

 


4

 

 А те рекоха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. 

 


4

 

 О но да седнете отдясно Ми или отляво Ми, не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено. 

 


5

 

 А Исус им рече: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тая заповед; 

 


6

 

 обаче в началото на създанието, Бог ги е направил мъж и жена. 

 


7

 

 Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, 

 


8

 

 и двамата ще бъдат една плът; така че не с вече двама, а една плът. 

 


9

 

 И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. 

 


11

 

 И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея. 

 


12

 

 И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува. 

 


13

 

 Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха. 

 


14

 

 Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене: не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. 

 


15

 

 Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. 

 


16

 

 И прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях. 

 


17

 

 И когато излизаше на път, някой се завтече та коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да сторя за да наследя вечен живот? 

 


18

 

 А Исус му рече; Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог. 

 


19

 

 Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодейстувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си." 

 


20

 

 А той Му рече: Учителю, всичко това съм упазил от младостта си. 

 


21

 

 А Исус, като го погледна, възлюби го, и му рече: Едно ти не достига; иди продай все що имаш и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето: и дойди и Ме следвай. 

 


22

 

 Но лицето му посърна от тая дума, и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. 

 


23

 

 А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство! 

 


24

 

 А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството. 

 


25

 

 По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. 

 


26

 

 А те се чрезмерно зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси? 

 


27

 

 Исус ги погледна и рече: 3а човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно. 

 


28

 

 Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. 

 


29

 

 Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието, 

 


30

 

 и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят*(Или: Век.) вечен живот. 

 


31

 

 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. 

 


32

 

 А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях; а те се удивяваха, и ония, които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети, като рече: 

 


33

 

 Ето, ние възлизаме за Ерусалим, и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на >езичниците; 

 


34

 

 и ще Му се поругаят, ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни, ще възкръсне. 

 


35

 

 Тогава се приближават при него Яков и Йоан, Заведеевите синове, и Му казват: Учителю, желаем да ни сториш каквото и да поискаме от Тебе. 

 


36

 

 А Той им казва: Какво желаете да ви сторя? 

 


37

 

 Те му рекоха: Дай ни да седнем, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоята слава. 

 


38

 

 А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? 

 


39

 

 Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; 

 


41

 

 А десетимата, като чуха това, захванаха да негодуват против Якова и Йоана. 

 


42

 

 Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях. 

 


43

 

 Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; 

 


44

 

 и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. 

 


45

 

 Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина. 

 


46

 

 Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. 

 


47

 

 И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! 

 


48

 

 И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! Ч9 И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те. 

 


50

 

 И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса. 

 


51

 

 И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? 

 


52

 

 Слепецът му рече: Учителю, да прогледам. 

 


52

 

 А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя. 

 


Марко 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: